Nguyen Thi Viet Ngan

Marketing Director

Acting Head of CPG Division

Nếu thuyền của bạn không tới, hãy tự bơi đi tìm nó.
Other News
Richard Hoang
Sales Director cum Acting Managing Director
Nguyen Kieu Mong Diep

Chief Accountant